documentation sponsorship

Sponsorship documentation